ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Οι αντλίες Ruby 50 Aνοξείδωτου Xάλυβα μεταγγίζουν σε δεξαμενές διαλύτες